Regulamin serwisu asps.pl

Proste i bezpieczne zasady

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://asps.pl

Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§ 2
Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – system komputerowy dostępny poprzez przeglądarkę internetową pod adresem https://asps.pl

Administrator – administratorem Serwisu jest:

JINTERACTIVE Jarosław Ignaszewski
Nożownicza 48/15
50-147 Wrocław
NIP: 8971721485
REGON: 022162139

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która skutecznie dokona rejestracji poprzez formularz rejestracyjny (utworzenie Konta).

Konto – zespół informacji i danych prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu. W skład konta wchodzą także dane niezbędne do świadczenia usługi zebrane przez mechanizm Serwisu.

Aktywacja konta – czynność polegająca na kliknięciu przez Użytkownika w link we wiadomości e-mail wysłanej przez Serwis na adres e-mail Użytkownika.

Pakiet – zespół informacji uprawniający Użytkownika do skorzystania z określonych świadczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci mechanizmu monitorowania pozycji fraz kluczowych w wyszukiwarce internetowej.
 2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW z włączoną obsługą plików cookies.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług następuje po poprawnej rejestracji w Serwisie – podając w formularzu rejestracyjnym swój adres e-mail oraz hasło lub korzystając z mechanizmu logowania (rejestracji) przez Facebooka. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone do momentu dokonania Aktywacji konta.
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po wcześniejszym logowaniu – podając adres e-mail oraz hasło lub korzystając z mechanizmu logowania przez Facebooka.
 5. Jeden Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na wszystkich kontach są aktywne Pakiety odpłatne (min. Pakiet 10). Blokadzie podlegają wszystkie Konta bez aktywnego Pakietu odpłatnego z których korzytał ten sam Użytkownik.

§ 4
Zasady

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W ramach jednego konta Użytkownik ma do dyspozycji określoną liczbę fraz, które może monitorować za pomocą Serwisu. Limit fraz jest widoczny po zalogowaniu do Serwisu.
 3. Administrator może ograniczać funkcjonalność Systemu w zależności od posiadanego przez Użytkownika Pakietu.
 4. Użytkownik może zwiększyć limit fraz wykupując Pakiety. Limity fraz mogą być regulowane odrębnymi dokumentami np. Regulaminem Programu Partnerskiego.
 5. Dzienny limit - Użytkownik w odniesieniu dziennym nie może dodać więcej fraz i/lub zgłosić do ponownego sprawdzenia (odświeżenia) niż przysługujący limit fraz, niezależnie od tego czy frazy zostały sprawdzone, usunięte lub odświeżone.
 6. Pozycje fraz kluczowych są monitorowane raz dziennie. System może wstrzymać monitorowanie fraz kluczowych danego Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Pakietu nieodpłatnie oraz nie logował się do Konta dłużej niż 14 dni.
 7. System przechowuje informacje o archiwalnych pozycjach przez określoną liczbę miesięcy zgodną z posiadanym przez Użytkownika Pakietem.
 8. Administrator zastrzega prawo do wykasowania w dowolnym czasie, niektórych lub wszystkich danych przypisanych do Konta Użytkownika Pakietu nieodpłatnego bez jakichkolwiek uprzedzeń i podania przyczyny.
 9. Automatyczne usuwanie zgromadzonych danych:
  • Historia pozycji starsza niż 90 dni jest usuwana dla Kont, które nigdy nie miały wykupionego Pakietu. Tej samej zasadzie podlegają Konta, na których był wykupiony Pakiet, ale jego ważność minęła ponad 30 dni temu i Użytkownik nie zdecydował się przedłużyć Pakietu.
  • Dane SERP są usuwane zgodnie z posiadanym Pakietem - po 1/7/14 dniach. Dzień po wygaśnięciu Pakietu wszystkie dane SERP zostają wykasowane bezpowrotnie.
  • Wszystkie witryny, frazy i pozycje są usuwane z Kont, które nie było użytkowane ponad pół roku oraz nigdy nie miały wykupionego Pakietu lub Pakiet wygasł ponad rok temu.
 10. Administrator gwarantuje ciągłości działania Serwisu na poziomie 95% w ujęciu miesięcznym. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 11. W przypadku wystąpienia całkowitej przerwy w działaniu Serwisu dłuższej niż 4 godziny Użytkownikowi przysługuje przedłużenie czasu ważności Pakietu o okres trwania przerwy.
 12. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia danych swojego Konta z Serwisu, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres
 13. Administrator może wyświetlać reklamy w Serwisie.
 14. Administrator nie gwarantuje, że pozycje Użytkownika zostaną sprawdzone o konkretnej godzinie lub do konkretnej godziny.
 15. Częścią Serwisu są lub mogą być dodatkowe funkcje niegwarantowane, takie jak wskaźniki i dane podmiotów trzecich (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Moz, Alexa, Majestic, SimilarWeb, Google Safe Browsing, Google PageSpeed Insights, Google Mobile Friendly, Google AdWords, Google AdSense, Google Analitycs, Google Search Console). Użytkownikowi nie przysługuje prawo do roszczenia, zadośćuczynienia lub zwrotu kosztów Pakietu w przypadku zaprzestania udostępniania wymienionych funkcji.
 16. Administrator może świadczyć na rzecz Użytkownika usługi dodatkowe odpłatne zgodnie z cennikiem umieszczonym w Serwisie. Chęć skorzystania z usług dodatkowych Użytkownik wyraża za pomocą wiadomości e-mail kierowanej na adres Administratora.
 17. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 18. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  • rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  • publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

§ 5
RODO

 1. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie.
 2. Administratorem danych jest JINTERACTIVE Jarosław Ignaszewski z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Nożowniczej 48/15. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres pocztowy JINTERACTIVE Jarosław Ignaszewski, ulica Nożownicza 48/15, 50-147 Wrocław z dopiskiem IOD lub poprzez adres e-mail we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wynikających z tego tytułu praw.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, do żądania zaniechania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) Rozporządzenia w celu świadczenia usług przez Administratora, przyjmowania płatności, wykonywania czynności księgowych, a także oferowania usług jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników, czyli profilowanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Profilowanie odbywa się na podstawie zebranych danych osobowych Użytkowników, rodzaju wykupionych Pakietów, sposobu korzystania z Serwisu. Administrator profiluje Użytkowników także dla celów statystycznych, analiz, tworzenia zestawień oraz wykrywania nadużyć i zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług. Odbywa się to poprzez wykorzystanie danych osobowych Użytkownika, logów systemowych oraz wszystkich technicznych informacji przesyłanych przez urządzenie końcowe Użytkownika w szczególności adresu IP, identyfikatora przeglądarki, plików cookie, strony odsyłającej.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: adres e-mail, hash hasła, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer nip, pliki cookie, logi systemowe oraz dane techniczne przesyłane automatycznie do Serwisu przez urządzenie końcowe Użytkownika.
 6. Administrator na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przekazuje bądź może przekazywać dane osobowe do partnerów technologicznych, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Są to następujące podmioty:
  OVH Sp. z o.o., Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556
  home.pl S.A., Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252
  AZ.pl Sp. z o.o., Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8561164306
  H88 S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168
  Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP: 8982167294
  Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579
  CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801
  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349
 7. Dane osobowe są przetwarzane na czas świadczenia usług lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Niektóre dane mogą być przetwarzane również po wycofaniu zgody do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług. Dane księgowe są przechowywane przez czas zobowiązujący Administratora do przechowywania dokumentacji księgowej na podstawie odrębnych przepisów prawa podatkowego.
 8. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak Administrator nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.
 9. Użytkownik podaje wszelkie dane osobowe i inne informacje składające się na Konto w sposób dobrowolny. Jednak podanie niektórych danych jest niezbędne do świadczenia usług.
 10. Hasło Użytkownika do Konta jest przechowywane w formie niejawnej z zastosowaniem jednostronnego kodowania, uniemożliwiającego odczytanie. Dostęp do Serwisu odbywa się za pomocą szyfrowanego protokołu.
 11. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania adresu e-mail, adresów url, fraz kluczowych, klientów, raportów innym osobom lub podmiotom bez wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik może udostępniać zebrane dane we własnym zakresie między innymi korzystając z mechanizmów dostarczonych przez Serwis (funkcja udostępniania statystyk).
 12. Na adres e-mail Użytkownika Administrator Serwisu realizując swój prawnie uzasadniony interes może wysyłać wiadomości o charakterze informacyjnym (zmiany i nowości) związane z działalnością Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania wiadomości e-mail o wymienionej specyfikacji na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana poprzez odznaczenia odpowiedniej opcji w Ustawieniach Konta.
 13. Na adres e-mail Użytkownika Administrator Serwisu realizując swój prawnie uzasadniony interes może wysyłać wiadomości o charakterze marketingowym związane z działalnością Serwisu. Użytkownik wyrażą zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego dotyczącego Serwisu za pomocą adres e-mail zaznaczając odpowiednią opcję podczas rejestracji lub w Ustawieniach Konta. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana poprzez odznaczenia odpowiedniej opcji w Ustawieniach Konta.

§ 6
Polityka cookie

 1. Serwis działa w oparciu o technologię plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów:
  • Google
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 7
Sposoby i terminy zapłaty za zamówione Pakiety

 1. Administrator udostępnia wszystkim Użytkownikom różne sposoby płatności. Przelew bezpośredni na konto bankowe Administratora, płatność za pomocą systemu cashbill, płatność za pomocą systemu tpay.com (dawne transferuj.pl), oraz płatność za pośrednictwem paypal.com.
 2. Administrator może żądać dodatkowej opłaty za skorzystanie przez Użytkownika z określonego sposobu zapłaty, jednak nie wyższej niż poniesione przez Administratora koszty w związku z tym sposobem zapłaty. Użytkownik jest informowany o wszelkich dodatkowych opłatach podczas składania zamówienia.
 3. Termin zapłaty: przed rozpoczęciem daty ważności Pakietu. Zamówienia złożone w trybie normalnym lub "Przedłuż" oczekują na wpłatę przez 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w trybie "Zastąp" oczekują na wpłatę do końca dnia w którym złożono zamówienie. Po tym terminie zamówienia są automatycznie anulowane.

§ 8
Sposoby i terminy realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane na bieżąco - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pakiet zostaje aktywowany w chwili otrzymania płatności od Użytkownika. Rejestracja płatności może trwać od kilku minut do 7 dni roboczych w zależności od wybranego sposób płatności, dnia tygodnia, pory dnia oraz innych nieprzewidzianych sytuacji. Data ważności Pakietu biegnie od chwili zarejestrowania płatności w Serwisie bądź od chwili ukończenia aktualnie posiadanego Pakietu, jeżeli Użytkownik wyraził taką wolę podczas zamawiania Pakietu.
 2. Jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty za pośrednictwem innego sposób płatności niż pierwotnie wybrał lub dokonał wpłaty innej kwoty niż ta widniejąca na zamówieniu, wówczas Pakiet zostaje aktywowany na okres zmniejszony lub zwiększy o liczbę dni liczoną proporcjonalnie do niedopłaty lub nadpłaty w odniesieniu do standardowej ceny Pakietu wraz z dodatkową opłatą za wykorzystany sposób zapłaty.
 3. Jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty po terminie określonym w § 7 za zamówiony Pakiet w trybie "Zastąp", to Pakiet zostaje aktywowany o zmniejszoną liczbę dni liczoną proporcjonalnie o niewykorzystane środki na dzień wpłaty.

§ 9
Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. Wszystkim Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poza wyjątkami dopuszczonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Administratora o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Użytkownicy mogą skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Ja .........................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
  .............................................................................
  Data zawarcia umowy:
  Data rozpoczęcia ważności Pakietu:
  Imię i nazwisko
  Adres
  Data

§ 10
Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie Administratorowi na adres
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2016 r. Ostatni aktualizacja 8 marca 2021 r.Twój system kończy działalność? Przenieś monitoring i zyskaj 20% rabatu na start!